Wednesday, February 9, 2011

Magkapanahon Para sa Diyos

___________________________________________________
BASAHIN: Lucas 12:13-21
Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. –Santiago 4:14
___________________________________________________
Ang patriarkang si Isaac ay matandang-matanda na nang sabihing “Di ko alam ang araw ng aking kamatayan" (Genesis 27:2). Totoo bata man tayo o matanda, di natin malalaman kung kailan ba tayo babawian ng buhay. Malinaw na malinaw itong nailarawan ng nangyari sa Fransya noong 1965.
Si Andre-Francois Raffray, isang abogado, ay nakipagkasundo na bilhin ang apartment ni Jeanne Louise Calment, na 90 anyos na noon at si Raffray ay 47 taon. Ligal na nagkasundo na babayaran niya ang babae ng $500 bawat buwan para sa karapatang tirhan ang magandang bahay pagkamatay ng matanda. Anong pakinabang ang makukuha niya! Iyan ang akala ni Raffray. Nabuhay ang matanda ng 32 pang taon, samantalang si Raffray ay 30 pang taon lamang. Namatay siya sa edad na 77 taon lang, pagkatapos magbayad ng $184,000 para sa apartment na di man lamang niya natirahan. Ang biyuda niya at mga taga-pagmana ang nagpatuloy ng pagbabayad ng napagkasunduang halaga buwan-buwan hanggang namatay ito sa edad na 122! Sa kanyang ika-120 na kaarawan, sabi niya “sa buhay minsan ay may mga nalulugi sa bilihan.”
Anong bigat na paalalang wala sa atin ang nakakaalam ng oras ng ating kamatayan. Maaaring “sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa” (Lucas 12:20). Anong laking kahalagahan kung gayon na matiyak natin ang ating huling hahantungan sa walang hanggan! Magagawa mo iyan ngayon din kung hihingin mo kay Jesu-Cristo na Siya ay maging Panginoon mo’t Tagapagligtas. –VCG

___________________________________
Marami akong hindi alam
Sa aking kinabukasan,
Ngunit alam ko na ang may hawak nito
Ay siya ring may hawak ng aking kamay.
–Stanphill
___________________________________
KUNG KILALA MO SI CRISTO BILANG IYONG TAGAPAGLIGTAS,
MAHAHARAP MO ANG KINABUKASAN NG MAY KAGALAKAN.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tuesday, February 8, 2011

Magkapanahon Para sa Diyos

___________________________________________________
BASAHIN: Awit 119:105-112
"Ilawan sa aking mga paa ang salita Mo, at liwanag sa landas ko." –Awit 119:105
___________________________________________________
Si Harry A. Ironside (1876-1951) ay isa sa pinakamamahal at epektibong guro ng Biblia noong simula ng ika-20 siglo. Ayon sa isang kaibigan niya, palaging sa unang oras ng bawat araw ay nananalangin at nag-aaral siya ng Biblia. Sabi ni Ironside, ito ang “umaga niyang pagbabantay (dawn watch)” at isang mahalagang pangangailangan sa araw-araw.
Isang araw, sa pagtuturo niya sa isang seminaryo, isang estudyante ang nagsabi sa kanya “Dr. Ironside, nalalaman kong gumigising kayo nang maaga araw-araw para basahin at pag-aralan ang Biblia.”
“Oo, nagging ugali ko iyan mula ng ako’y maging Kristyano,” sagot niya.
“Paano ninyo nagagawa iyan?” tanong ng estudyante, “ipinapanalangin po ba ninyo?”
“Hindi,” sagot ni Ironside, “gumigising ako at bumabangon.”
Alam ni Ironside na nakasalalay ang espiritwal niyang buhay sa regular na oras sa para sa Salita ng Diyos; di siya mabubuhay ng wala ito. Di mo na kailangang ipanalangin pa sa Diyos kung gagawin mo ito o biyan ka ng pagnanais na gawin ito. Disiplina ang kailangan sa paglago sa espiritwal na buhay at pag-iimpluwensya ng iba.
Sabi ng mang-aawit, “Ilawan sa aking mga paa ang salita mo, at liwanag sa landas ko.” Nauunawaan ba natin kung gaano kalaki ang pangangailangan natin sa liwanag ng Salita ng Diyos araw-araw? Pinalalago ba natin ang ugaling basahin nang regular ang Biblia araw-araw? –DHR
___________________________________
Salita ng Diyos, maingat na basahin
Yaman nitong katotohanan, ay minang huhukayin;
Pagbulayan bawat linya at bawat katuruan,
At ipamuhay araw-araw nang buong katapatan.
–Anonymous
___________________________________

BUKSAN ANG BIBLIA NA MAY PANANALANGIN,
BASAHIN NANG BUONG INGAT, SUNDIN NG MAY KAGALAKAN.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Monday, February 7, 2011

Mga Iceberg

___________________________________________________
Basahin: Awit 1
"Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama." –Awit 1:1
___________________________________________________

Ang iceberg ay malalaking tipak ng yelo na nagiging ga-bundok ang laki na nakalutang sa dagat sa napakalamig na mga lugar. Ang bapor na Titanic ay lumubog nang bumangga sa isang malaking iceberg.
May kompanya na kumuha ng isang eksperto sa business management upang mas mapaunlad ang kakayahan ng mga empleyado. Sabi ng eksperto sa miting nila, “Kunwari pasahero kayo sa papalubog na Titanic. Nakasakay ka sa isang lifeboat, at kasama mo pa ang kapitan ng bapor, susundin mo ba ang direksyong ituturo niya?”
Nagbulungan at nagtanungan ang mga nakikinig, hanggang may isang tinig na nangibabaw sa lahat, “E, baka hindi ko po susundin. Ibinunggo na nga po niya ang bapor sa iceberg.”
Sinasabi sa Aklat ng Kawikaan na dapat ang sangguniin natin ay ang marunong (1:2-7). Sa Biblia ang ibig sabihin ng karunungan ay “kakayahan na mamuhay.” Sa salitang Hebreo, ang karunungan ay isinalin sa “kakayahan” (Exodo 31:1-11).
Ngayon, ang mga marurunong na lalaki’t babae ay may mahalagang kakayahan-- “ang kakayahan na mamuhay.” Huwag gawing tagapagpayo ang kapwa hanggang di maobserbahan ang kanilang pamumuhay (araw-araw). Kung nabunggo na sila sa maraming icebergs, baka malubog ka na kasama nila.
Ang “mapalad” na tao na nalulugod sa Salita ng Diyos ay “hindi lumalakad sa payo ng mga masasama” (Awit 1:1-2). –HWR
___________________________________
Mag-ingat kung sinong sasangguniin
Kung nangangailangan ng karunungan;
Tiyaking ang tagapayo ay maka-Diyos
At Salita ng Diyos kanyang nalalaman. –Fitzhugh
___________________________________

SUNDIN ANG DIREKSYON NG MGA
SUMUSUNOD SA SALITA NG DIYOS

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000